Dokumenty

Dokumenty szkolne:

1. Statut szkoły, czyli nasza szkolna konstytucja

2. A. Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania, czyli jak, ogólnie rzecz biorąc, wystawiane są oceny

2. B. Przedmiotowe Zasady Oceniania

język angielski 2019/2020 + nauczanie zdalne

język niemiecki 2019/2020 + nauczanie zdalne

geografia 2019/2020 + nauczanie zdalne

chemia 2019/2020

fizyka 2019/2020, aneks

edukacja wczesnoszkolna 2019/2020, aneks

historia 2019/2020

wiedza o społeczeństwie 2019/2020

język polski 2019/2020, aneks

matematyka 2019/2020, aneks

przyroda 2019/2020 + nauczanie zdalne

biologia 2019/2020 + nauczanie zdalne

religia 2019/2020 + nauczanie zdalne

etyka 2019/2020 (klasy IV-VIII) + nauczanie zdalne

etyka 2019/2020 (klasy I-III) + nauczanie zdalne

technika 2019/2020 + nauczanie zdalne

plastyka 2019/2020, aneks

muzyka 2019/2020, aneks

informatyka 2019/2020 + nauczanie zdalne

edukacja dla bezpieczeństwa 2019/2020

wychowanie fizyczne 2019/2020 + nauczanie zdalne

3. Kryteria oceny zachowania ucznia 2019/2020

  1. Załacznik nr 1 (Samoocena zachowania ucznia 2019/2020)
  2. Załącznik nr 2 (Zasady usprawiedliwiania nieobecności oraz zwalniania uczniów z zajęć edukacyjnych 2019/2020)

4Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją

5. Regulamin stroju uczniowskiego 2019/2020

6. Regulamin zachowania się w czasie przerw 2019/2020

7. Program Wychowawczo – Profilaktyczny SP nr 1 w Poddębicach 2019/2020