Szkoła w liczbach

O naszej szkole

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Lotników Polskich jest największą placówką tego typu w powiecie poddębickim. We wrześniu 2018 roku szkoła zmieniła swoją siedzibę i obecnie mieści się przy ul. Polnej 36, w budynku dawnego gimnazjum.

Od 2016 roku dyrektorem szkoły jest Pan Sebastian Bamberski, wieloletni nauczyciel tej placówki. W swoich działaniach Szkoła Podstawowa nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach stara się łączyć wymagania współczesności z tradycją i historią, z której jesteśmy szczególnie dumni.

W dn. 3 września 2020 roku obchodziliśmy 15. rocznicę nadania Szkole Podstawowej nr 1 w Poddębicach imienia Lotników Polskich.

Podstawę prawną pracy szkoły stanowią:

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami,

Rozporządzenie MEN w sprawie klasyfikowania, oceniania, promowania uczniów,

Rozporządzenie MEN w sprawie zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego,

Rozporządzenie MEN w sprawie udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej,

Dokumenty wewnątrzszkolne: statut szkoły, wewnątrzszkolny system oceniania, przedmiotowe systemy oceniania.

W roku szkolnym 2022/2023 szkoła liczy 890 uczniów w 39 oddziałach. Klasy I – III – 15 oddziałów i klasy IV-VIII – 24 oddziały. W szkole zatrudnionych jest 71 nauczycieli oraz 15 pracowników administracji i obsługi. Baza szkoły obejmuje: 35 sal lekcyjnych, 2 pracownie komputerowe, 2 sale przystosowane do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, halę sportową, nowe wielofunkcyjne boisko, bibliotekę, świetlicę i stołówkę.

 

Szkoła, za zgodą organu prowadzącego, korzysta z dziennika elektronicznego, który stanowi kompleksowe podejście do ucznia, rodzica i szkoły. To proste i intuicyjne narzędzie w dużym stopniu ułatwiło pracę kadrze pedagogicznej. Każdy z nauczycieli został wyposażony
w laptopa, który może wykorzystywać także do uatrakcyjniania prowadzonych zajęć, bowiem niemal we wszystkich klasach zostały zamontowane projektory i ekrany. Dodatkowo, w klasach matematycznych, fizycznej, chemicznej i informatycznych znajdują się tablice multimedialne.

Uczniowie korzystają z bogatej oferty zajęć rozwijających ich pasje i zainteresowania naukowe, sportowe i artystyczne. Pośród naszych wychowanków jest wielu uczniów, którzy osiągają bardzo wysokie wyniki w nauce, aktywnie włączają się w życie szkoły, odnoszą sukcesy w wielu konkursach: przedmiotowych, literackich, recytatorskich, ortograficznych, matematycznych, geograficznych, plastycznych i w zawodach sportowych.

Dbając o wszechstronny rozwój uczniów, placówka organizowała spotkania z ciekawymi ludźmi pod hasłem ,,Odlotowe spotkania”. Naszymi gośćmi byli m.in. prezenter telewizyjny – Robert Janowski, śpiewaczka operowa Agnieszka Makówka, aktorki Lea Oleksiak i Monika Mazur, prezenterka pogody – Monika Andrzejczak , zespół RYMCERZE oraz pisarz Marcin Kozioł – autor powieści ,,Skrzynia władcy piorunów”.

Innymi działaniami wspierającymi uczniów są m.in.: zajęcia wyrównawcze dla uczniów z I i II etapu edukacyjnego, koła przedmiotowe, kierowanie uczniów do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – badania pod kątem dysleksji oraz trudności w nauce. Ponadto szkoła organizuje koła zainteresowań, wycieczki, spotkania z przedstawicielami instytucji wspierających szkołę. Wszystkie działania są efektem przemyślanych i zamierzonych decyzji nauczycieli.

Działalność dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza szkoły opiera się na przyjętej koncepcji pracy szkoły. Zadania ukierunkowane są na budzenie uczuć patriotycznych, zainteresowanie regionem, uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych ludzi, w tym osób niepełnosprawnych, rozwój asertywności, potrzebę korzystania z dóbr kultury, rozwijanie zainteresowań turystycznych, otwarcie szkoły na środowisko. Wiele zadań dotyczy przeciwdziałaniu zagrożeniom i niedostosowaniu społecznemu: analiza nieobecności na zajęciach, zapoznanie uczniów ze zjawiskami negatywnymi, przeciwdziałanie agresji wewnątrzszkolnej, realizacje programów profilaktycznych, organizowanie konkursów o powyższej tematyce. Szkoła chętnie bierze udział w licznych projektach i akcjach, np. ,,BohaterON – włącz historię. Wyślij kartkę powstańcowi”, ,,Czy woda to życie?”, ,,OżywiaMY historię – filmy w animacji poklatkowej”, ,,Mały miś w świecie wielkiej literatury”, ,,Szkoła dobrego wychowania”, akcje ,Żonkile”, ,,Duży czyta małemu”, ,,Kup pan szczotkę”, ,,#Uczymy ratować”, ,,Do serca przytul psa” i wiele innych.

Szkoła chętnie współpracuje z instytucjami zewnętrznymi wspierającymi pracę szkoły. Dobrze układa się współpraca z organem prowadzącym: termomodernizacja hali sportowej, zabezpieczenie środków finansowych na remont pomieszczeń szkolnych, Starostwem Powiatowym – udział w organizowanych konkursach, imprezach środowiskowych, Poddębickim Domem Kultury i Sportu, M-GOPS (sfinansowanie posiłku dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej, przekazywanie środków na doposażenie kuchni szkolnej), Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych), biblioteki – miejska i powiatowa (zajęcia w placówkach, konkursy), policją (zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy), strażą, nadleśnictwem, klubami sportowymi, Bankiem Spółdzielczym w Poddębicach.

W szkole od wielu lat działa Rzecznik Praw Ucznia wybrany w demokratycznych wyborach. Jest nim p. Tomasz Wójcik. Uczniowie zgłaszają do niego problemy dotyczące zapisów i ich interpretacji w PSO, wskazują na uczniów stanowiących zagrożenie dla innych. Dodatkowo w szkole znajduje się ,,Skrzynka skarg i zażaleń”, gdzie uczniowie w sposób anonimowy mogą zgłaszać swoje sugestie dotyczące pracy placówki.

Jednak wiodącą organizacją jest Samorząd Uczniowski, działający w dwóch grupach wiekowych : I-III i IV-VIII. Wśród organizowanych działań należy wymienić: Wybory Mistera Szkoły, andrzejki, zorganizowanie cyklu zajęć z zakresu bezpieczeństwa „Bezpieczna szkoła i droga do szkoły” oraz „Odpowiedzialność karna nieletnich”, udział w obchodach 11 Listopada, 15 sierpnia, Poranek kolęd, akcje charytatywne, akcja „Szczęśliwy numerek”, „Kolorowe dni”, walentynki, Dzień Samorządności.

Jak wynika z prowadzonych badań ankietowych, rozmów, obserwacji, szkoła jest placówką bezpieczną. Zapewnia dobrą opiekę uczniom podczas zajęć i przerw. W szkole działa całodobowo system monitoringu wizyjnego.

To nowoczesna szkoła, kształcąca zgodnie z najnowszymi trendami oświatowymi. Jesteśmy wiodącą placówką oświatową w gminie i powiecie. Dumni jesteśmy z naszych uczniów i absolwentów!

Wioleta Rykowska