Szkoła w liczbach

      Szkoła Podstawowa nr 1 im. Lotników Polskich jest jedyną szkołą podstawową w Poddębicach, a zarazem największą szkołą podstawową na terenie powiatu poddębickiego.

Podstawę prawną pracy szkoły stanowią:

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami

Rozporządzenie MEN w sprawie klasyfikowania, oceniania, promowania uczniów

Rozporządzenie MEN w sprawie zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego

Rozporządzenie MEN w sprawie udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej

Dokumenty wewnątrzszkolne: statut szkoły, wewnątrzszkolny system oceniania, przedmiotowe systemy oceniania

Liczba zatrudnionych nauczycieli: 54

Nauczyciele wg stopni awansu zawodowego: dyplomowani: 35, mianowani: 14, kontraktowi: 5. Nauczyciele wg wykształcenia: mgr z przygotowaniem pedagogicznym: 49, licencjat: 3, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych: 2. Ukończone studia podyplomowe: 23, nadają uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu

Pracownicy administracji i obsługi: 11

woźny – 1, konserwator – 1, pracownik administracyjny – 1, szatniarka – 1, sprzątaczki – 4, kucharka – 1, pomoc kuchenna – 1

Baza szkoły:

23 sale lekcyjne

2 pracownie komputerowe

Pracownia językowa

Centrum Multimedialne

2 sale sportowe

2 boiska wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni

Nowa świetlica szkolna

Biblioteka – 14000 woluminów

Stołówka szkolna

Sprzęt komputerowy i elektroniczny: 38 komputerów dla uczniów, 4 komputery przenośne, 3 rzutniki multimedialne, wizualizer, tablica interaktywna z zestawem tabletów, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki, kserokopiarki, sprzęt sportowy, aparaty cyfrowe, kamery.

W szkole działa całodobowo system monitoringu wizyjnego.

Szkoła współpracuje ze szkołą w Nitaure k. Cesis na Łotwie.

Liczba uczniów: 657

303 w klasach I-III oraz 354 w klasach IV-VI. Ponadto 25 dzieci uczęszcza do oddziału przedszkolnego.

Liczba oddziałów: 28

14 w klasach I – III, 14 w klasach IV – VI.

1 oddział przedszkolny.

Pośród naszych wychowanków jest wielu uczniów, którzy osiągają bardzo wysokie wyniki w nauce, aktywnie włączają się w życie szkoły, odnoszą sukcesy w wielu konkursach.

Najwyższą średnią ocen na zakończenie roku szkolnego 2009/2010 uzyskała Michalina Kubiak, która została najlepszą absolwentką szkoły, zdobywając Nagrodę Dyrektora Szkoły.

 • Działania wspierające uczniów realizowane przez placówkę to m.in.: zajęcia wyrównawcze dla uczniów z I i II etapu edukacyjnego, kółka przedmiotowe, kierowanie uczniów do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – badania pod kątem dysleksji oraz trudności w nauce. W miarę pozyskanych środków – zajęcia logoepdyczne, koła zainteresowań, wycieczki, spotkania z przedstawicielami instytucji wspierających szkołę.
 • W szkole poddawane są analizie działania przygotowujące uczniów do egzaminów zewnętrznych (począwszy od klasy I): wyniki sprawdzianu próbnego dla klas VI (szkolnego i wydawnictwa „Operon”), wyniki sprawdzianu uczniów klas III – „ Trzecioteścik”, wyniki klasyfikacji semestralnej i końcoworocznej, analizowano skuteczność wdrażania programów opracowanych przez nauczycieli, programu działań podnoszących efektywność kształcenia Przyjęty został „Program działań służący zwiększeniu efektywności kształcenia”, opracowany na podstawie szczegółowej analizy wyników sprawdzianów zewnętrznych, ich zbieżności z ocenianiem wewnątrzszkolnym, wyników pomiarów dydaktycznych prowadzonych podczas zajęć. Zorganizowano zajęcia wyrównawcze, trening ortograficzny, zajęcia korekcyjno-kompenasacyjne. Wdrożono i realizowano programy wyrównujących szanse edukacyjne uczniów w oparciu o środki unijne: „Pokonuję trudności, odkrywam siebie”, „Aktywność dziecka jego szansą na sukces”, „Daj mi szansę”, „Równaj do najlepszych”. Zorganizowano wiele zajęć wyrównawczych, kół zainteresowań, zajęć terapeutycznych, logopedycznych, językowych, teatralnych, literackich, przyrodniczych, matematycznych, polonistycznych, komputerowych, dziennikarskich, turystycznych, plastycznych, tanecznych, muzycznych. Wynikiem prowadzenia ww. zajęć są sukcesy uczniów w konkursach szkolnych i zewnętrznych: ortograficznym (powiatowy mistrz i wicemistrz ortografii w obu etapach edukacyjnych, mistrzowie w międzypowiatowych potyczkach matematycznych, laureaci ogólnopolskich konkursów recytatorskich „ Strofy o ojczyźnie”, ogólnopolskiego konkursu literackiego „Twórczość Andersena”, wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie przyrodniczym „Świetlik” , wyróżnienia w matematycznym konkursie „ Oxford”, konkurs fotograficzny „Europa bez granic”. Przede wszystkim zaś osiągamy dobre wyniki na sprawdzianie po szóstej klasie, w skali staninowej – wyżej średni. Poprawiono bazę dydaktyczną szkoły: wzbogacono zasoby biblioteki szkolnej o pozycje niezbędne pracy z uczniem dysfunkcyjnym, zakupiono plansze, mapy, programy multimedialne.
 • Prowadzono badanie wyników kształcenia zgodnie z przyjętym harmonogramem. Uczniowie klas trzecich przystąpili do ogólnopolskiego testu badania kompetencji „Trzecioteścik”, organizowanego przez wydawnictwo „Operon”. Uczniowie klas szóstych przystąpili do sprawdzianu po klasie szóstej. Końcowy wynik sprawdzianu jest analogiczny do wyniku ubiegłorocznego. Sprawdzian został dokładnie omówiony z uczniami i ich rodzicami, wskazano na umiejętności, które należy doskonalić.
 • W szkole istnieje wiele autorskich programów nauczania, które zostały wdrożone zgodnie z obowiązującymi procedurami. Realizowane są programy z zakresu edukacji komputerowej dla klas I-III, edukacji ekologicznej, regionalnej, zajęć teatralnych i plastycznych, tanecznych, wokalnych. Szkolny plan nauczania zgodny jest z ramowym planem nauczania, opracowane są procedury postępowania na wypadek zagrożenia.
 • W szkole realizowane są projekty i programy edukacyjne

1. „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” (klasa IId p. D. Pucek -środki unijne, współpraca z ośrodkiem w Kielcach), kontynuacja projektu od I 2009 oraz od 1 stycznia 2011 r., pozyskanie pomocy dydaktycznych na kwotę 8.000,00 zł. W kolejnych latach otrzymywać będziemy za porównywalną kwotę pomoce dydaktyczne

2. „Równaj do najlepszych” – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów: wartość projektu: 37.689,00 zł – dotacja: 23.160,00 zł (Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych, kształtowanie właściwych relacji międzyludzkich: zajęcia dziennikarskie, teatralne, fotograficzne, zajęcia doskonalące kompetencje kluczowe, edukacja regionalna, rekreacyjno-sportowe). Organizowano wycieczki do łódzkich teatrów, na basen, do filharmonii, spotkania z artystą plastykiem, dziennikarzem. Zakupiono: magnetofony, materiały dydaktyczne, bilety wstępów.

3. „Pokonuję trudności, odkrywam siebie” – program wyrównywania szans edukacyjnych, wartość projektu: 137.596,48 zł, dotacja: 87.770,00 zł. Organizowano zajęcia: artystyczne teatralne, wyrównawcze, z zakresu udzielania pierwszej pomocy, muzyczne, regionalne, literackie, taneczne, wyjazdy na basen, zajęcia rekreacyjno-sportowe, językowe, przyrodnicze, socjoterapeutyczne, gimnastykę korekcyjną, logopedyczne,z zakresu przedsiębiorczości, wyjazdy do teatru i filharmonii. Zakupiono: plansze dydaktyczne, bilety wstępu, publikacje dotyczące regionu, akcesoria do gimnastyki korekcyjnej, programy multimedialne, atlasy przyrodnicze, plansze demonstracyjne, magnetofony, sprzęt sportowy.

Realizacja ww. zadań przyczyniła się do osiągnięcia przez uczniów sukcesów edukacyjnych w postaci wysokiego odsetka promocji i dobrego wyniku na sprawdzianie zewnętrznym.

Sukcesy uczniów:

Uczniowie mieli również wiele możliwości sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności w różnorodnych konkursach szkolnych, gminnych, powiatowych i ogólnopolskich.

Do najbardziej spektakularnych należą:

Ogólnopolskie:

I m. w konkursie „Na wspólnej ziemi”, organizowanym przez fundację Shalom, pod patronatem MEN.

II m. w konkursie recytatorskim „ Strofy o ojczyźnie”

II m. w konkursie literackim „I ty możesz zostać baśniopisarzem”

Wyróżnienia w konkursie „Strofy o ojczyźnie”

Wyróżnienia uczniów klasy IIc w konkursie przyrodniczym” Świetlik”

I m. w konkursie matematycznym „OXFORD”

Powiatowe:

Konkurs ekologiczny I m. w kategorii programu ekologicznego i plastycznej, II, III i wyróżnienie w kategorii literackiej

Powiatowy Mistrz Ortografii

II m. w konkursie ortograficznym

II i V m. w „Potyczkach Matematycznych”

I m. w Przeglądzie Teatrzyków Szkolnych „Czarodziejski kufer”

I m. w konkursie recytatorskim „Z łąk i pól”

I m. w Potyczkach Matematycznych

Konkurs plastyczny „ Wakacyjne impresje”

II m. w konkursie wokalnym „ SOLLA”

Konkurs plastyczny „Klęska, powódź czy huragan- straż pożarna ci pomaga”, „Bezpieczne dzieciństwo, bezpieczna młodość”, „Babie lato – jesienne impresje”

Konkurs plastyczny „Zabytki Powiatu Poddębickiego”

Zespół cheerleaders mistrzyniami powiatu

„Akademia policyjna” – I m. uczniów klas I

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Wojewódzkie:

Konkurs plastyczny: „Rzeka mleka”

II m. w konkursie informatycznym na grafikę komputerową „Regionalne impresje”

Wyróżnienie w konkursie na grafikę komputerową” Wiosenne impresje”

Laureatka konkursu fotograficznego „Moja wizja granic w Europie” wyjechała do Lille we Francji.

Wyróżnienie w kon

 • Sukcesy sportowe:

Uczniowie odnoszą sukcesy głównie w grach zespołowych (piłka ręczna i nożna) na różnych szczeblach (województwo, powiat, gmina). Działający przy szkole Uczniowski Klub Sportowy „Trops” był organizatorem Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej.

 • Znaczącym sukcesem jest zorganizowanie przez szkołę wizyty delegacji uczniów ze szkoły w Nitaure na Łotwie. Gościliśmy grupę 45 uczniów wraz z opiekunami. Goście prezentowali swoje umiejętności taneczne podczas Dni Poddębic i Święta Rodziny. Zorganizowaliśmy im wycieczkę do Łodzi, safari w Borysewie i na baseny do Uniejowa. Delegacja uczniów z naszej szkoły odwiedzi Łotwę w maju 2010 roku.
 • W działalność opiekuńczo -wychowawczą szkoły angażują się rodzice.Podejmują działania na rzecz klasy, szkoły: inicjowanie i organizowanie wycieczek (do Sejmu i Senatu), pomoc w organizacji pobytu uczniów z Łotwy. Rodzice uczestniczyli w imprezach: Dzień Babci, Matki, Ojca. Rodzice współpracowali przy opracowywaniu szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki. Rada Rodziców opiniowała dokumenty szkolne, rodzice wypowiadali się na temat zajęć organizowanych w oparciu o tzw. godziny do dyspozycji dyrektora.
 • Działalność dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza szkoły opiera się na przyjętej koncepcji pracy szkoły. Zadania ukierunkowane są na budzenie uczuć patriotycznych, zainteresowanie regionem, uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych ludzi, w tym osób niepełnosprawnych, rozwój asertywności, potrzebę korzystania z dóbr kultury, rozwijanie zainteresowań turystycznych, otwarcie szkoły na środowisko. Wiele zadań dotyczy przeciwdziałaniu zagrożeniom i niedostosowaniu społecznemu: analiza nieobecności na zajęciach, zapoznanie uczniów ze zjawiskami negatywnymi, przeciwdziałanie agresji wewnątrzszkolnej, realizacje programów profilaktycznych, organizowanie konkursów o powyższej tematyce. Realizowane zadania przyczyniają się do tego, iż w szkole nie występuje zjawisko wagarów. Nieobecności uczniów spowodowane są absencją chorobową – nasilone zachorowania w okresie zima- wczesna wiosna.
 • W koncepcji zawarte są zadania z zakresu troski o zdrowie i higienę. Zadania realizowane z zakresu promocji zdrowia są dla placówki ważne, ponieważ do 2011 roku mamy „Certyfikat szkoły promującej zdrowie”. Warto zaznaczyć, iż placówka promuje zdrowie w środowisku: organizowanie imprez dla środowiska: Światowy Dzień Rzucania Palenia, spotkanie z lekarzem dla rodziców dotyczące profilaktyki raka szyjki macicy, HIV. Uczniowie objęci są profilaktyką stomatologiczną.
 • W minionym roku szkolnym z zakresu zdrowego żywienia odbył się konkurs „Wiem co jem”. Do prowadzenia zajęci z zakresu udzielania pierwszej pomocy należy wykorzystać zakupione plansze oraz pomoce uzyskane od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ważną imprezą środowiskową jest „Święto Rodziny”, które weszło już do kalendarza imprez miejskich.Działania prozdrowotne wspiera pielęgniarka szkolna, udzielająca uczniom pomocy doraźnej, prowadząca badania przesiewowe, zgodnie z kalendarzem, kierująca dzieci na badania do lekarza rodzinnego w przypadku dodatniego wyniku testu przesiewowego
 • Ważne dla szkoły i środowiska są Przeglądy Teatrzyków Szkolnych, konkursy literackie „Zaczarowane słowa”, Festiwal Piosenki Obcojęzycznej, działania proekologiczne, wydawanie biuletynu szkolnej „Nowinki z Jedynki” i „Podlotek”(dostrzeżone w tym roku na wojewódzkim przeglądzie gazetek szkolnych, zespól redakcyjny gościł w redakcji „Dziennika Łódzkiego” w Łodzi, poziom gazetek jest coraz wyższy, ciekawsza szata graficzna), zespoły teatralne, cheerleaders. Zespół cheerleaders popularyzujący taniec z pomponami, rytmiczne poruszanie się zgodne z opracowana choreografią jak każdego roku odnosi sukcesy – dziewczęta są mistrzyniami powiatu w swojej kategorii wiekowej, biorą udział w wielu imprezach środowiskowych, systematycznie współpracują z choreografem.
 • Działania proekologiczne prowadzone są przez Klub Młodego Ekologa. Jego członkowie uczestniczyli w ogólnopolskim konkursie „Ekoplaneta”, VIII edycji ogólnoszkolnego konkursu „Najlepszy przyrodnik szkoły”. Przygotowano inscenizację „Ekoexpress”, nawołującą do poszanowania środowiska naturalnego.
 • W działalności wychowawczo-opiekuńczej szkoły niezbędna jest współpraca z instytucjami zewnętrznymi wspierającymi pracę szkoły. Dobrze układa się współpraca z organem prowadzącym: budowa dwóch boisk, zabezpieczenie środków finansowych na remont pomieszczeń szkolnych, Starostwem Powiatowym – udział w organizowanych konkursach, imprezach środowiskowych, Poddębickim Domem Kultury i Sportu, M-GOPS (sfinansowanie posiłku dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej, przekazywanie środków na doposażenie kuchni szkolnej), Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych), biblioteki-miejska i powiatowa (zajęcia w placówkach), policją (zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy), Jednostka Wojskowa w Leźnicy Wielkiej, klubami sportowymi, Bankiem Spółdzielczym w Poddębicach.
 • W działalności opiekuńczej szkoły nie można pominąć świetlicy szkolnej. Organizuje się tam dla dzieci konkursy, zabawy, zajęcia plastyczne, konkursy tematyczne, rozrywki umysłowe, projekcje filmów dla dzieci. Ze szkolnej stołówki korzysta wielu uczniów Cena posiłku: zupa 1,10 zł, II danie 1,90 zł. Systematycznie doposażona jest kuchnia szkolna tak, by spełnić wymogi HACCAP. Pedagog szkolny wspiera pracę wychowawczą szkoły. Prowadzi zajęcia z dziećmi mającym trudności w nauce, z upośledzeniem umysłowym. Jest w ciągłym kontakcie z wychowawcami klas, korzystał z pomocy kuratorów sądowych, a w trudnych przypadkach – policji. Współpracuje z PCPR, Poradnią P-P, prowadził szereg rozmów indywidualnych z dziećmi, współpracował przy organizacji imprez szkolnych. W ramach programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” będzie realizować w dalszym ciągu program „Bezpieczeństwo dziecka”.
 • W placówce działa biblioteka szkolna, która ma 628 czytelników. Stan księgozbioru- 14100 woluminów, 30 programów multimedialnych, kaset audio 13, 99 kaset video, płyt CD 10. Zakupiono program komputerowy „Biblioteka” do ewidencjonowania zbiorów i wypożyczeń. Stopniowo księgozbiór wzbogacany jest o nowe pozycje, w tym również programy multimedialne.Biblioteka zorganizowała akademię poświęconą M. Konopnickiej, uczestniczyła w projekcie „Dobre maniery na co dzień”, przygotowała akcję „Dzieci-dzieciom” (gromadzenie czasopism). Przygotowywano gazetki tematyczne. Prowadzone było koło orgiami.W bibliotece działa Centrum Multimedialne, umożliwiające doskonalenie kompetencji medialnych i komunikacyjnych. Biblioteka stanowi bazę do pracy Klubu Młodego Europejczyka, do którego należą uczniowie klas czwartych. Członkowie zaangażowali się w projekt eTwinning (współpraca z jedną ze szkół w Holandii projekt „Cultuur”).
 • W demokratyczny sposób uczniowie wybrali Rzecznika Praw Ucznia. Jest nim p. Tomasz Wójcik. Uczniowie zgłaszali problemy dotyczące zapisów i ich interpretach w PSO, wskazywali na uczniów stanowiących zagrożenie dla innych. Uwagi dotyczące WSO zgłaszali nauczyciele – waga ocen niedostatecznych z I semestru, czas dokonywania popraw prac uczniowskich. Rzecznik prowadził pogadanki w klasach trzecich na temat praw ucznia i jego obowiązków. Podobne będzie prowadził w innych klasach (po zgłoszeniu przez wychowawcę czy zespół klasowy).
 • W placówce działa SKO. Przeprowadzono konkursy „Oszczędzajmy w SKO” i konkurs na najlepiej oszczędzających.
 • Wiodącą organizacją jest Samorząd Uczniowski, działający w dwóch grupach wiekowych : I-III i IV-VI. Wśród organizowanych działań należy wymienić: Wybory Miss i Mistera Szkoły, Andrzejki, zorganizowanie cyklu zajęć z zakresu bezpieczeństwa „Bezpieczna szkoła i droga do szkoły” oraz „Odpowiedzialność karna nieletnich”, udział w obchodach 11 Listopada, 15 sierpnia, Poranek kolęd, Akcja charytatywna „Pomóż Maćkowi”, akcja „Szczęśliwy numerek”, „13 dzień miesiąca dniem bez klasówek”, dyżury uczniowskie w newralgicznych miejscach w szkole, „Kolorowe dni”, Walentynki, spotkanie z plastykiem Pawłem Durajem, Dzień Samorządności.
 • Jak wynika z prowadzonych badań ankietowych, rozmów, obserwacji, szkoła jest szkołą bezpieczną. Na ogólna liczbę zgłoszonych 20 wypadków w szkole miało miejsce 6. Pozostałe to wypadki w czasie wakacji, w domu, na placach zabaw przed domem. Podczas zajęć wf miały miejsce 4 zdarzenia, podczas przerw 2. Szkoła zapewnia dobrą opiekę uczniom podczas zajęć i przerw.
 • Ważniejsze imprezy i uroczystości szkolne:

Święto Rodziny

Wiem, co jem- impreza prozdrowotna

Konkurs Piosenki Obcojęzycznej

Przeglądy teatrzyków

W imprezach brali udział rodzice, przedstawiciele organu prowadzącego, kuratorium.

Ciekawe, dodatkowe formy pracy z uczniami:

Pracownia artystyczna

Działania z zakresu przedsiębiorczości (sklepik)

Zajęcia z zakresu regionalizmu – wycieczki poznawcze po Łodzi i okolicach połączone z lekcjami muzealnymi

Zielone szkoły

Wyjazdy do teatru

Projekt „Dobre maniery w szkole”

Wycieczki krajoznawcze

Kolonie letnie w Rynie na Mazurach