Pedagog szkolny

Pedagogiem szkolnym jest pani Renata Meyer – Bramowska. 

Godziny pracy pedagoga szkolnego

Poniedziałek 8:15 – 14:30
Wtorek 8:15 – 11:15
Środa 12:00 – 15:00
Czwartek 9:00 – 14:00
Piątek 8:15 – 13:15

Gabinet pedagoga znajduje się na parterze środkowego segmentu budynku szkoły. 

Zgodnie ze Statutem Szkoły:
Do obowiązków pedagoga szkolnego należy w szczególności:
1) rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów sprawiających trudności w realizowaniu procesu dydaktyczno-wychowawczego
2) opracowanie wniosków dotyczących form pomocy uczniom wymagających szczególnej opieki wychowawczej
3) planowanie działań wychowawczych w celu zapobiegania patologiom, wskazywanie na formy właściwego spędzania czasu wolnego
4) udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze
5) udzielanie porad rodzicom dzieci sprawiających trudności wychowawcze
6) czuwanie nad kompletowaniem odpowiedniej dokumentacji uczniów podczas edukacji
7) utrzymywanie stałych kontaktów z miejscową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
8) wnioskowanie oraz, w razie potrzeby, kierowanie spraw uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym do sądu dla nieletnich
9) działanie na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej
10) organizowanie różnych form terapii zajęciowej dla uczniów sprawiających trudności wychowawcze oraz dla uczniów wymagających pomocy w nauce
11) prowadzenie i nadzorowanie we współpracy z pielęgniarką szkolną, nauczycielami, wychowawcami profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, palenia tytoniu, narkomanii, promocję zdrowia
12) wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora Szkoły.