RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Poddębicach, reprezentowana przez Dyrektora. Dane kontaktowe: 99-200 Poddębice, ul. Polna 36, tel. 43 6784156, e-mail:sp@poddebice.info.
2. W Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Poddębicach jest wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Dane kontaktowe: 99-200 Poddębice, ul. Polna 36, tel. 697021576.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej wykonywanej przez administratora oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas nauki Pani/Pana dziecka w Szkole;
7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres e-mail:sp@poddebice.info ;
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne;
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na:
1. przetwarzanie przez administratora, którym jest Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Poddębicach moich danych osobowych oraz danych osobowych mojej córki/syna*…………………………………………………..w celu realizacji zadań oświatowych;
2. wykorzystywanie wizerunku mojej córki/syna* utrwalonego podczas konkursów, turniejów sportowych i uroczystości szkolnych na stronie internetowej Szkoły, tablicach, wystawach, w gazetkach i kronikach szkolnych.
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu, prawie do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
…………………………………………..
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)