Monitoring

Informacje ogólne na temat monitoringu wizyjnego

Informujemy, że od dnia 18 marca 2019 roku na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach działa monitoring wizyjny.

Celem monitoringu wizyjnego jest:

1)    zapewnienie  bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz osób przebywających na monitorowanym terenie,

2)    zapobieganie aktom agresji, niszczenia mienia i kradzieży, rejestracja zdarzeń sprzyjająca ustaleniu sprawcy szkody lub kradzieży i odzyskaniu utraconego mienia.

Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest w Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Poddębicach.

System monitoringu wizyjnego obejmuje obiekty Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Poddębicach położone przy ul. Polnej 36 oraz teren wokół nich. Monitoring wizyjny nie obejmuje pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej, szatni i przebieralni.

System monitoringu wizyjnego składa się z:

1)    kamer rejestrujących obraz,

2)    urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym,

3)    stacji monitorowania umożliwiającej podgląd rejestrowanego obrazu.

Urządzenie rejestrujące oraz stacja monitorowania znajdują się w pomieszczeniach budynku Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Poddębicach położone przy ul. Polnej 36. Monitoring funkcjonuje całodobowo. Rejestracji podlega obraz z kamer monitoringu, bez rejestracji dźwięku. Zapisy z kamer przechowywane są przez okres do trzech miesięcy, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym.

Klauzula informacyjna

Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Poddębicach położona przy ul. Polnej 36 prowadzi monitoring wizyjny obiektów położonych przy ul. Polnej 36  oraz terenu wokół nich w celu zapewnienie  bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz osób przebywających na monitorowanym terenie, zapobieganie aktom agresji, niszczenia mienia i kradzieży, rejestracji zdarzeń sprzyjająca ustaleniu sprawcy szkody lub kradzieży i odzyskaniu utraconego mienia. Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowią art.  108 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 r. poz. 996).

Administratorem systemu monitoringu jest Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Poddębicach położona przy ul. Polnej 36. Kontakt z Inspektorem ochrony danych  jest możliwy pod numerem tel. 697 021 576.

Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres nieprzekraczający 3 miesiące. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej  Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Poddębicach  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Poddębicach