Zasady zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach

27 październik 2020
Kategoria Aktualności
27 października 2020, Komentarze Możliwość komentowania Zasady zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach została wyłączona

Zasady zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach

Nauczanie zdalne jest obowiązkowe a zatem tylko usprawiedliwione, przez Rodzica u Nauczyciela,  bądź Wychowawcy  okoliczności, zwalniają Ucznia z  uczestnictwa w lekcji  w wyznaczonych przez nauczyciela formach i metodach pracy (dokładnie tak , jak to się odbywa podczas pracy w szkole) .

Obecność Ucznia odbywa się na podstawie logowania do dziennika elektronicznego lub obecności uczniów podczas lekcji on-line, a pobieranie materiałów i odsyłanie prac domowych, a także praca i odpowiedzi ustne podczas lekcji on-line są podstawą do klasyfikowania i wystawienia ocen.

Nieodebranie przez ucznia wiadomości od nauczyciela w dniu prowadzenia zajęć oznacza nieobecność ucznia na zajęciach, co nauczyciel odnotowuje w e-dzienniku.

 1.          Uczeń ma obowiązek uczestnictwa we wszystkich formach nauczania zdalnego.
 • Lekcje online – aplikacja TEAMS
 • E-dziennik LIBRUS (zadania, wiadomości)
 1.          Nauczanie zdalne odbywa się według obowiązującego planu lekcji.
 2.          Ekrany to teraz klasa online – podobnie jak w szkole podczas lekcji, również tutaj NIE przeszkadzamy nauczycielowi w prowadzeniu lekcji, NIE odzywamy się do siebie wulgarnie, NIE wyśmiewamy innych, NIE krytykujemy, NIE obrażamy, NIE przeszkadzamy w odpowiedzi innym uczniom. Podczas zajęć uczeń zachowuje właściwą postawę i jest przygotowany do zajęć.
 3.          Przed każdymi zajęciami wyłączamy wszystko, co mamy na komputerze lub komórce. To, co dzieje się w tle może nas po prostu rozpraszać i przeszkadzać w uczestnictwie w zajęciach. Portale, gry- możemy się nimi zająć po lekcji online.
 4.          Na zajęciach wideolekcji uczeń ma obowiązek włączenia mikrofonu i kamerki. Na polecenie nauczyciela uczeń może wyłączyć mikrofon i kamerkę.
 • Jeśli uczeń nie dysponuje kamerką lub mikrofonem rodzic zgłasza ten fakt wychowawcy. Wszelkie jednorazowe usterki (w działaniu komputera, kamerki, mikrofonu….) uczeń zgłasza nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.
 • Przy włączonej kamerce uczeń ma być widoczny, odpowiednio ubrany. Natomiast, gdy kamerka nie działa zabrania się umieszczania obrazów innych niż własny wizerunek (zdjęcie).
 • W przypadku problemów z działaniem aplikacji TEAMS, uczeń/rodzic niezwłocznie informuje o tym fakcie wychowawcę klasy i nauczyciela prowadzącego lekcje. W tym przypadku materiały do zajęć zostaną przesłane za pomocą dziennika Librus
 1.          Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, robić printscreenów i upubliczniać. Złamanie tej ważnej zasady wiąże się też z konsekwencjami prawnymi.
 2.          Zabrania się używania pseudonimu i zmieniania identyfikatora podczas zajęć.
 3.          Osoby, których nie można zidentyfikować nie będą miały możliwości uczestniczenia w zajęciach.
 4.          Zabronione jest udostępnianie osobom trzecim (postronnym) ID oraz haseł i linków wysyłanych uczniom przez nauczycieli.
 5.        W przypadku zaobserwowania osób niepożądanych podczas zajęć zdalnych w grupie, należy o tym fakcie poinformować nauczyciela prowadzącego.
 6.        Wszystkie zajęcia zdalne odbywają się zgodnie z obowiązującym rozkładem dzwonków. Uczeń ma obowiązek punktualnie rozpoczynać wszystkie formy lekcji.
 7.        Podczas realizacji zajęć w formie zdalnej należy bezwzględnie wykonywać polecenia nauczyciela.
 8.        Zajęcia muszą być prowadzone w ciszy i skupieniu.
 9.        Uczeń nie może rozłączyć się przed zakończeniem zajęć bez zgody nauczyciela.
 10.        Uczeń nieobecny na wideolekcji zobowiązany jest do uzupełnienia materiału omawianego na zajęciach we własnym zakresie.
 11.        Jeśli w domu jest niewystarczająca ilość komputerów lub innych urządzeń mobilnych, aby każdy uczeń mógł korzystać z wideolekcji należy poinformować o tym fakcie wychowawcę.

W przypadku stwierdzenia naruszenia zakazu nagrywania lub fotografowania, dyrektor zawiadamia właściwe w sprawie organy ścigania.

Rodzic/opiekun prawny ucznia, który naruszył zakaz nagrywania lub fotografowania lekcji on-line lub innych materiałów zobowiązany jest do zaspokojenia na swój koszt wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.

Obowiązuje odpowiedzialność rodziców/opiekunów prawnych za szkody powstałe na skutek czynów niedozwolonych popełnionych przez ich dzieci, zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego.

Komentarze zablokowane.