Realizacja obowiązku szkolnego

27 Październik 2020
Kategoria Aktualności
27 października 2020, Komentarze Możliwość komentowania Realizacja obowiązku szkolnego została wyłączona

Informujemy, że przepisy w zakresie kontroli realizacji obowiązku szkolnego/nauki nie zmieniły się w związku ze stanem epidemii.

Bez względu na sposób realizacji treści podstawy programowej – w formie kształcenia na odległość czy stacjonarnej – nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia (szczególnie długotrwała) musi być zgłaszana przez wychowawców klas, nauczycieli, aby organy do tego powołane mogły podjąć stosowne działania.

Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych kontrolują spełnianie obowiązków nałożonych ustawą na rodziców, tj. o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1, 2, i 4 oraz współdziałają z rodzicami w realizacji obowiązków, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ustawy Prawo oświatowe.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu obowiązani są do zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne oraz zapewnienia mu warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć (także zajęć w formie zdalnej).

Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 42 ustawy – Prawo oświatowe). Przez niespełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4 ww. ustawy, czyli obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% dni zajęć w szkole podstawowej w sposób określany w art. 36 ust. 9 pkt 2 i w przepisach wydanych na podstawie art. 36 ust. 16 ustawy Prawo oświatowe.

Dyrektor Szkoły

mgr Sebastian Bamberski

Komentarze zablokowane.