Klub Młodego Ekologa

Celem edukacji ekologicznej uczniów szkoły podstawowej jest rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska, kształtowanie kultury obcowania z przyrodą podczas wycieczek i zajęć w terenie oraz kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży.

W naszej szkole od roku 1999 z powodzeniem realizowany jest Program „Edukacja ekologiczna dla klas IV-VI szkoły podstawowej” autorstwa mgr Jolanty Bochenek. Uczniowie w trakcie zajęć:

– dowiadują się o tym, jak wpływają codzienne czynności i zachowania w domu, szkole, miejscu pracy i zabawy na stan środowiska naturalnego,

– analizują wpływ stylu życia na wyczerpywanie nieodnawialnych zasobów naturalnych,

– dostrzegają miejsca (w najbliższym otoczeniu), w których obserwuje się korzystne i niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym

– obserwują degradację środowiska

– poznają obszary chronione.

Ponadto w szkole działa Klub Młodego Ekologa pod kierunkiem p. Jolanty Bochenek. Zajęcia pozalekcyjne organizowane w ramach pracy tej szkolnej organizacji sprzyjają kształtowaniu pozytywnych postaw wobec środowiska i pozwalają podejmować działania dla poprawy jego stanu.

Członkowie Klubu:

– realizują zadania lokalnych i ogólnopolskich projektów i programów ekologicznych,

– biorą udział w akcjach porządkowych,

– organizują spotkania z leśnikami, przyrodnikami i przedstawicielami organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną przyrody,

– przygotowują imprezy ekologiczne dydaktyczne i rozrywkowe (apele tematyczne, projekcje filmów, sesje popularnonaukowe, happeningi, wieczornice, wystawy tematyczne),

– osiągają sukcesy w konkursach ekologicznych różnych szczebli.

Aktualności z Klubu Młodego Ekologa